Novinky

Členské příspěvky na rok 201522.02.2015

Klubové příspěvky AFK Tišnov

 

I.

Klubové příspěvky AFK Tišnov vychází ze stanov Amatérského fotbalového klubu v oddílu III, čl. 6 bod f. Jsou vybírány vždy na daný kalendářní rok.

Pro kalendářní rok 2015 jsou stanoveny ve výši 1.000 Kč a jeho splatnost je prodloužena do 30. 5. 2015.

 

II.

Klubové příspěvky jsou povinni hradit registrovaní hráči všech kategorií, kteří nastoupí alespoň k jednomu soutěžnímu utkání v daném kalendářním roce.

Klubový příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 30. 4. daného kalendářního roku. V případě, že se hráč registruje až po tomto datu, uhradí klubový příspěvek do jednoho kalendářního měsíce po této registraci. Pokud se hráč registruje až na podzimní část soutěže, platí pouze 50% ze stanovené částky.

Hráči, kteří mají povolený střídavý start, platí 50% ze stanovené částky. A to z důvodu, že platí členské příspěvky v obou klubech, za které startují. Toto ustanovení platí i pro hráče, kteří nejsou kmenovými hráči AFK Tišnov.

Pro případ, že klubový příspěvek není v řádném termínu uhrazen, je členství v klubu pozastaveno až do data uhrazení.

 

III.

Klubový příspěvek se hradí na účet klubu č. 302804514/0600 banka GE MONEY BANK a.s., VS rodné číslo hráče, nebo určenému členu AFK Tišnov (trenér, vedoucí mužstva, garant mužstva), který je pověřen výkonným výborem AFK a to vždy oproti podpisu na jmenném seznamu.

 

IV.

Klubový příspěvek je určen převážně na chod klubu a to zejména na nákup dresů, míčů, sítí, úhradu rozhodčím, cestovním nákladům, údržba hřiště aj.

 

V.

Výjimky z klubových příspěvků:

V případě, že je již registrován starší sourozenec a má zaplacený klubový příspěvek, hradí další sourozenec pouze 50% dané částky. Toto ustanovení platí pouze pro žákovské kategorie.

V případě, že hráč přivede do klubu sponzorský finanční dar ve výši nejméně 3.000 Kč, je tento hráč pro kalendářní rok, ve kterém byl sponzorský dar poskytnut, od příspěvku osvobozen.

Toto ustanovení platí i v případě, že bude poskytnut materiální dar od sponzora ve výši minimálně 5.000 Kč.

 

VI.

Ve výjimečných případech, zejména ze sociálních důvodů, lze od finančního klubového příspěvku hráče osvobodit a to touto formou:

Na vlastní žádost určenou výkonnému výboru AFK Tišnov lze klubový příspěvek odpracovat dvaceti brigádnickými hodinami. Tyto žádosti individuálně posuzuje výkonný výbor AFK a stanovuje jeho realizaci.

Toto ustanovení neplatí pro žákovské kategorie.

 

 

 

V Tišnově dne……………………………..                                               Karel Pohanka

                                                                                                           předseda AFK Tišnov
Copyright © 2014 AFK Tišnov.